Mosquée à Bruxelles financée entièrement par les marocains de Belgique مسجد ببروكسيل ممول بالكامل من طرف مهاجرين مغاربة

moasquée an-nour bruxelles
استطاع المغاربة المقيمون ببلجيكا تمويل بناء مسجد ببروكسل مثال يحتدى به، ويبرهن مرة اخرى على ان مغاربة العالم (المهجر) قادرين على تحقيق منجزات هامة معتمدين في ذلك على إمكاناتهم الذاتية فقط Voilà de ce que les marocains du monde sont capables de réaliser en comptant sur leurs propres moyens.Un exemple à suivre